L
LA MÀQUIA, TEIXINT MEMÒRIA TRANSFEMINISTA
La màquia, teixint memòria transfeminista  /\/ BAUMA
La Màquia-Azadî Jin, grup trans­fe­mi­nista autònom, ha gene­rat des de 2019 un espai de tro­bada anual entre dones i dis­si­dents sexu­als i de gènere que, espe­ci­al­ment durant els anys 70, van par­ti­ci­par en la lluita armada en dife­rents llocs del món.

Les jornades Dones més enllà de les armes donen veu a aques­tes vivèn­cies que no han tin­gut el seu lloc a la His­tò­ria polí­tica amb majús­cu­les. Al fer-ho, connecten a dones i dis­si­dents que van deci­dir fer de la seva vida una lluita i generen un espai de tro­bada on refle­xi­o­nar sobre com­pro­mís, difi­cul­tats i for­ta­le­ses des del transfeminisme. Un espai on revi­sar el sen­tit de lluita des d'un fil roig (o negre,segons per qui ;) ) que con­necta a el pas­sat i el present per ubicar-nos, reconèixer-nos entre compis de lluita i projectar cap al futur.

Amb Bauma hem acom­pa­nyat tot aquest pro­cés amb la copu­bli­ca­ció amb La Màquia-Azadî Jin d'auto­bi­o­gra­fies de dones com Mar­gritt Schi­ller, Maria Eugé­nia Vas­quez Pedromo, Rose­lla Simone i les tretze his­tò­ries de sub­ver­sió i gènere del seu lli­bre. El llibre que com­par­teix títol amb les jor­na­des: Donne oltri le armi.


Les jor­na­des van néixer pre­ci­sa­ment de la mà de la idea del lli­bre de Rose­lla Simone, que va ins­pi­rar,des del vin­cle i les con­ne­xi­ons que ens aporta la lluita, el somni fet realitat d'ajun­tar en un espai físic dones que en dife­rents con­tex­tos havien optat per agafar les armes.

L'objec­tiu era escoltar-les i con­nec­tar amb aquesta gene­ra­ció de dones i dis­si­dents de sexe/gènere que, en parau­les de l'autora: "se rebe­la­ron con­tra el modelo capi­ta­lista haci­en­dose pro­pia la cues­tión del poder y per­di­e­ron. Fue una lucha de cla­ses, una casi guerra civil en la que las muje­res par­ti­ci­pa­ron de forma con­tun­dente. Toma­ron las armas y asu­mi­e­ron la res­pon­sa­bi­li­dad del con­flicto" [ R.​Simone, Donne oltre le armi].
Des­prés de les jornades de 2019 i l'impacte que van generar, sent per moltes dones la primera vegada que explicaven públicament la seva història i veient com els seus relats omplien de força i esperança a lis assistents, es va deci­dir que allò havia d'arribar a més gent i transmetre-ho també per escrit. Per fer-ho possible, es va crear la col·lec­ció edi­to­rial entre Bauma i La Màquia- AJ. Es tracta d'una eina d'auto­de­fensa trans­fe­mi­nista on com­par­tim els pro­ces­sos de cre­a­ció, pro­duc­ció i dis­tri­bu­ció dels lli­bres i revis­tes.

Les conclusions que el grup trans­fe­mi­nista expressa a les revis­tes són un exemple de l'essència del projecte:
"Tant del lli­bre, de les jor­na­des i d'aquest temps i aquests vin­cles en trèiem alguns apre­nen­tat­ges i mol­tes ganes de seguir cami­nant i apre­nent. Som una mica més cons­ci­ents d'on venim. De la repres­sió que ens pre­ce­deix però també d'aquesta força que ens trans­me­tien elles en l'haver-ho cre­gut pos­si­ble. L'inter­na­ci­o­na­lisme, maig del 68, les mar­xes al crit de "Vietnam gua­nya per­què dis­para", l'agi­ta­ció polí­tica que por­tava a la deci­sió, dura i cara, d'aga­far les armes al no veure una altra opció pos­si­ble. L'ima­gi­nari del capi­ta­lisme com un mons­tre nai­xent encara pos­si­ble de fre­nar, i la poste­rior der­rota, repres­sió, i recon­ne­xió amb la lluita, amb les altres mane­res de llui­tar"

"Grà­cies a tot aquest pro­cés també li donem més valor a la pet­jada que dei­xem: obser­va­ci­ons, ano­ta­ci­ons,crí­ti­ques… Veiem que defi­ni­ti­va­ment, tren­car l'esfera pri­vada i anec­dò­tica del relat polí­tic es alta­ment femi­nista i revo­lu­ci­o­nari."

"Ens rea­fir­me­men en la impor­tàn­cia dels lla­ços inter­ge­ne­ra­ci­o­nals: de l'inter­canvi de conei­xe­ments i apre­nen­tat­ges, de la nutri­ció recí­proca que ens apor­ten aquests vin­cles. Això ens ajuda a pren­dre cons­ci­en­cia que no estem soles, que mol­tes ho han fet abans que nosal­tres i ho seguei­xen fent, i com­pren­dre aquesta gene­a­lo­gia ens dona eines per reco­nèi­xer-nos i enfron­tar les llui­tes actu­als."

"Connectem amb la neces­si­tat de superar l'indi­vi­du­a­lisme, la desídia o la como­di­tat, per creure en la lluita que estem por­tant a terme i con­fiar en l'alli­be­ra­ció de la que tant par­lem con­nec­tant-nos una mica més amb la radi­ca­li­tat. Sent cons­ci­ents que no estem soles, que mol­tes ho han fet abans que nosal­tres i ho seguei­xen fent, i que nosal­tris també for­mem part d'aquesta his­tò­ria "

Com a impremta i edi­to­rial ens sen­tim pro­fun­da­ment afor­tu­na­des d'haver posa la nostra infraestructura i sabers a dis­po­si­ció d'un pro­cés com aquest i ens rea­fir­mem en les ganes de seguir obrint i apre­nent mane­res de fer edi­ció polí­tica posant-hi el cos, el cor, i en col·lec­tiu.


Publi­ca­ci­ons:

Muje­res Más Allá de las Armas. Vol I

Muje­res Más Allá de las Armas. Vol II

Una dura bata­lla por los recu­er­dos. Mar­grit Schi­ller

Muje­res de armas tomar. Trece his­tó­rias de sub­ver­sión y género. Rose­lla Simone


Més enllà de les armes. Tretze històries de subersió i gènere. Rosella Simone


Escrito para no morir. La memo­ria como camino: vida de una guer­ri­llera colom­bi­ana. Maria Euge­nia Vásquez Per­domo.